Page 37

Birmingham Bar Association Bulletin

by FFoooodd NNeettwwoorrkk SSttaarr Martie Duncan with Chanda Tomple FFoorreewwoorrdd bbyy TTaayylloorr HHiicckkss Magic City Cravings The Most Requested Recipes from Birmingham Restaurants Then & Now GET YOUR COPY TODAY! Available at: BBBBooooooookkkkssss AAAA MMMMiiiilllllllliiiioooonnnn,,,, BBBBaaaarrrrnnnneeeessss &&&& NNNNoooobbbblllleeeessss,,,, BBBBrrrroooommmmbbbbeeeerrrrgggg’’’’ssss,,,, LLLLaaaammmmbbbbssss EEEEaaaarrrr LLLLTTTTDDDD,,,, RRRRoooocccckkkkyyyy RRRRiiiiddddggggeeee DDDDrrrruuuugggg CCCCoooo....,,,, LLLLiiiittttttttlllleeee PPPPrrrrooooffffeeeessssssssoooorrrr,,,, AAAAllllaaaa GGGGooooooooddddssss,,,, GGuuss MMaayyeerr && AAmmaazzoonn..ccoomm A8614293-01 A8614293-01


Birmingham Bar Association Bulletin
To see the actual publication please follow the link above